Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ze dne 1.9.2019

Eshopu provozovaného společností LAHO atelier s.r.o. (www.laho.cz):

1. Základní ustanovení
1.1. Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Stranami Kupní smlouvy na nákup Zboží za použití internetového Eshopu na adrese: www.laho.cz, z nichž jednou smluvní stranou je prodávající LAHO atelier a druhou Stranou je dle okolností buď Kupující-spotřebitel nebo Kupující-podnikatel.
1.2. Prodávající je obchodní společností LAHO atelier s.r.o., IČ 24228532, DIČ CZ24228532, s adresou sídla č. p. 32, 273 75 Třebíz, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190655, adresa elektronické pošty: info@laho.cz
1.3. Kupující-spotřebitel je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu.
1.4. Kupující-podnikatel je osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a za těchto okolností uzavírá Kupní smlouvu. Za Kupujícího-podnikatele se také považuje každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet jiného podnikatele.
1.5. Pokud se v Obchodních podmínkách hovoří o Kupujícím, má se tím na mysli Kupující-spotřebitel i Kupující-podnikatel. Pokud se v Obchodních podmínkách hovoří jen o Kupujícím-spotřebiteli, vztahují se tato ujednání jen k tomuto spotřebiteli a na jeho ochranu, v souladu s NOZ.
1.6. Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Sdělení před uzavřením smlouvy, uvedené zejména v následujícím Odst. 2.
1.7. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

2. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy určené Kupujícímu-spotřebiteli
2.1. V souvislosti s předpokládaným uzavřením Kupní smlouvy LAHO atelier sděluje Kupujícímu-spotřebiteli že
2.1.1. nepožaduje úhradu nákladů na internetové připojení nebo emailovou či telefonní komunikaci (náklady na prostředky komunikace na dálku). Tyto poplatky si každá Strana hradí sama, dle podmínek svého operátora.
2.1.2. požaduje úplnou úhradu Kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím.
2.1.3. neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
2.1.4. máte právo odstoupit od Kupní smlouvy, a to za následujících podmínek:
2.1.4.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce převezmete Zboží.
2.1.4.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musíte o něm informovat LAHO atelier, formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným na poštovní adresu: LAHO atelier s.r.o., č. p. 32, 273 75 Třebíz. Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1), není to však Vaší povinností.
2.1.4.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2.1.4.4. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, kromě nákladů na dodání a kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
2.1.4.5. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.
2.1.4.6. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese LAHO atelier s.r.o., č. p. 32, 273 75 Třebíz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
2.1.4.7. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
2.1.4.8. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.1.5. orgánem státního dozoru ve věci Kupní smlouvy je zejména Česká obchodní inspekce, kam se Kupující-spotřebitel může obrátit se svojí případnou stížností, nebo jiné orgány dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2.1.6. LAHO atelier není vázána žádnými dalšími kodexy chování, než ustanoveními Obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů.
2.1.7. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém a anglickém jazyce.

3. Další sdělení Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy
3.1. Uzavřená Kupní smlouva, včetně Obchodních podmínek, bude uložena v podobě elektronických dat v informačním systému Eshopu LAHO atelier. Potvrzení, respektive doklad o uzavření Kupní smlouvy bude mít Kupující možnost si vytisknout či uložit v elektronické podobě po provedení objednávky a současně mu toto bude doručeno na jeho adresu elektronické pošty, kterou zadá při zadání objednávky v Eshopu nebo při vytvoření Uživatelského účtu. K elektronické Kupní smlouvě bude mít Kupující dále přístup prostřednictvím jeho Uživatelského účtu.
3.2. Jednotlivé technické kroky k uzavření Kupní smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky, jakož i některé další informace, jsou uvedeny v zejména následujících Odst. 4., 5., 6., 8. a 9.

4. Uživatelský účet
4.1. Před vlastním vytvořením objednávky ke koupi Zboží a uzavření Kupní smlouvy si Kupující může v rámci webového rozhraní Eshopu vytvořit Uživatelský účet. Kupující je přitom povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou LAHO atelier považovány za správné.
4.2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že LAHO atelier nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
4.3. LAHO atelier může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy dojde k odstoupení od Kupní smlouvy nebo jinému ukončení smluvního vztahu z důvodů porušení smluvních povinností Kupujícím.

5. Kupní smlouva
5.1. Kupní smlouvou se LAHO atelier zavazuje Kupujícímu dodat Zboží a Kupující se jej zavazuje převzít do svého vlastnictví a zaplatit za to LAHO atelier Kupní cenu, a to před dodáním nebo současně s dodáním Zboží.
5.2. Kupní smlouva se řídí Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou pro Strany závazné. Pro vyloučení případných pochybností se vylučuje použití jakýchkoli jiných obchodních či dodacích podmínek Kupujícího nebo jiných subjektů.

6. Kupní cena
6.1. Všechny ceny Zboží uvedené v Eshopu jsou smluvní, platné a účinné ke dni, ke dni kdy Kupující online za použití Eshopu vybírá zboží.
6.2. Dle podmínek dodání a přepravy Zboží může být ke konečné částce Kupní ceny připočteno Přepravné (podrobnosti viz Odst. 9.).
6.3. K nákladům na prostředky komunikace na dálku, podrobnosti viz Odst. 2.1.1.

7. Uzavření Kupní smlouvy
7.1. Kupující může Kupní smlouvu uzavřít za použití Uživatelského účtu (jako registrovaný uživatel Eshopu) nebo bez Uživatelského účtu (jako neregistrovaný uživatel Eshopu). V obou případech ale musí Kupující uvést do příslušného internetového formuláře Eshopu správné a pravdivé údaje.
7.2. Kupní smlouva je uzavřena přijetím návrhu na její uzavření Kupujícím za použití Eshopu (prostřednictvím internetového grafického rozhraní Eshopu). Konkrétní technické kroky k uzavření Kupní smlouvy zahrnují zejména výběr požadovaného Zboží a seznámení se s Kupní cenou, jeho vložení košíku, výběr způsobu platby a dopravy, případné doplnění či editace uvedených údajů a konečné odeslání objednávky Zboží. Specifikaci požadovaného zboží či jiné údaje lze měnit pouze do okamžiku odeslání objednávky.
7.3. Okamžikem odeslání objednávky Zboží Kupujícím, je Kupní smlouva uzavřena, čímž se stává právně závaznou pro obě Strany.
7.4. Uzavření Kupní smlouvy potvrdí LAHO atelier Kupujícímu zasláním emailu na jeho adresu elektronické pošty, k němuž budou také připojeny aktuální Obchodní podmínky, formulář pro odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1) a Reklamační řád (Příloha č. 2).
7.5. V případě, že Kupující bude Kupujícím-podnikatelem, formulář pro odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1) se na něj a na uzavřenou Kupní smlouvu nevztahuje.

8. Placení Kupní ceny
8.1. Kupující si při uzavírání Kupní smlouvy (Odst. 7.2.) zvolí jeden z následujících způsobů zaplacení Kupní ceny:
8.1.1. bezhotovostním převodem (Zboží bude dodáno až po připsání platby na účet LAHO atelier).

9. Dodání Zboží, Přepravné
9.1. V závislosti na zvoleném způsobu placení Kupní ceny, si může Kupující vybrat některý z následujících způsobů dodání Zboží a zaplacení Přepravného (při některých způsobech dodání nelze použít určité způsoby placení Kupní ceny a naopak):
9.1.1.  Doručovací službou (například Česká pošta, PPL apod.)

10. Provozní doba
10.1. Eshop online je k dispozici 24 hodin denně. V případě plánované údržby Eshopu, bude Kupující informován prostřednictvím Uživatelského účtu o plánované odstávce.

11. Odpovědnost za vady zboží
11.1. Odpovědnost za vady se řídí Reklamačním řádem (Příloha č. 2) a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

12. Ochrana osobních údajů a soukromí
12.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
12.2.1. jméno, příjmení,
12.2.2. datum narození,
12.2.3. adresa elektronické pošty,
12.2.4. telefonní číslo,
12.2.5. bydliště a adresa dodání Zboží,
12.2.6. IP adresa počítače, ze kterého byla odeslána objednávka

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů LAHO atelier, a to pro účely plnění uzavřené Kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z Kupní smlouvy.
12.4. V případě, že k tomu dá Kupující dobrovolně výslovný souhlas za použití internetových stránek Eshopu, může LAHO atelier využít jeho jméno, příjmení a adresu elektronické pošty za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení. Kupující může tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím jeho Uživatelského účtu, emailem nebo doporučeným dopisem na adresu sídla LAHO atelier. V tomto případě budou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, do doby odvolání souhlasu Kupujícím.
12.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
12.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
12.7. V případě, že by se Kupující domníval, že LAHO atelier nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat LAHO atelier nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby LAHO atelier nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, LAHO atelier nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li LAHO atelier nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
12.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu LAHO atelier povinna tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
12.9. Z hlediska ochrany soukromí, je Kupující upozorněn, že z důvodu zajištění funkcionality eshopu, při nákupu v něm dochází k automatickému odeslání dočasného souboru „cookie“ do počítače Kupujícího. Tento dočasný soubor se ale ihned po dokončení nákupu (opuštění internetové stránky), z počítače Kupujícího, automaticky odstraní.

13. Definice, výkladová ustanovení
13.1. Pokud není v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají níže tučně uvedené slova, zkraty a slovní spojení psané s velkým počátečním písmenem nebo velkými písmeny, ve všech gramatických pádech i časech, jednotném i množném čísle, pro účely Obchodních podmínek následující význam:
13.1.1. Adresa sídla LAHO atelier má význam dle Odst. 1.2.
13.1.2. Eshop má význam dle Odst. 1.1.
13.1.3. Kupní cena má význam dle Odst. 5.1.
13.1.4. Kupní smlouva má význam dle Odst. 1.1.
13.1.5. Kupující má význam dle Odst. 1.5.
13.1.6. Kupující-podnikatel má význam dle Odst. 1.4.
13.1.7. Kupující-spotřebitel má význam dle Odst. 1.3.
13.1.8. NOZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.1.9. Obchodní podmínky má význam dle Odst. 1.1.
13.1.10. Odst. znamená konkrétní číselně označené ustanovení Obchodních podmínek. Konkrétní číselně označené ustanovení zahrnuje i všechny ostatní číselné podúrovně (například Odst. 1. zahrnuje i Odst. 1.1., 1.1.1. apod.).
13.1.11. Přepravné znamená peněžité plnění požadované LAHO atelier v souvislosti s některými způsoby dodání nebo přepravy Zboží.
13.1.12. Reklamační řád má význam dle Odst. 11.1.
13.1.13. Strany má význam dle Odst. 1.1.
13.1.14. Uživatelský účet má význam dle Odst. 4.1.
13.1.15. Zboží má význam dle Odst. 1.1.
13.1.16. LAHO atelier má význam dle Odst. 1.2.
13.2. Názvy článků Obchodních podmínek slouží pouze k usnadnění orientace a nijak nevymezují, nemění ani neovlivňují obsah Obchodních podmínek. V závislosti na kontextu, výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a rod mužský zahrnuje i rod ženský a naopak, není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak.
13.3. Shora uvedené definice pojmů a výkladová pravidla se použijí přiměřeně i pro Reklamační řád.

14. Přílohy
14.1. Následující přílohy jsou včleněny do Obchodních podmínek a tvoří jejich nedílnou součást, bez ohledu na to, zda jsou k nim fyzicky připojeny:
Příloha č. 1 Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy
Příloha č. 2 Reklamační řád

15. Závěrečná ustanovení
15.1. Na otázky neupravené Obchodními podmínkami se použije zejména NOZ a jinak obecně závazné právní předpisy České republiky.
15.2. Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky a k projednání případných sporů jsou příslušné výlučně soudy v České republice.
15.3. Neplatností jakéhokoli ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho části nebude dotčena platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nebo zbývající části tohoto ustanovení.
15.4. Výslovný ani mlčky konkludentní souhlas ani vzdání se práva kterékoli Strany ve vztahu k porušení nebo prodlení druhé Strany s plněním Obchodních podmínek nebude představovat souhlas nebo vzdání se práva ve vztahu k případnému opakovanému porušení nebo prodlení s plněním stejné nebo jakékoli jiné povinnosti z Obchodních podmínek.
15.5. Toto znění Obchodních podmínek je platné a účinné od 1.9.2019.