Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů a soukromí
1.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
1.2.1. jméno, příjmení,
1.2.2. datum narození,
1.2.3. adresa elektronické pošty,
1.2.4. telefonní číslo,
1.2.5. bydliště a adresa dodání Zboží,
1.2.6. IP adresa počítače, ze kterého byla odeslána objednávka

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Ziggy Enterprise, a to pro účely plnění uzavřené Kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z Kupní smlouvy.
1.4. V případě, že k tomu dá Kupující dobrovolně výslovný souhlas za použití internetových stránek Eshopu, může Ziggy Enterprise využít jeho jméno, příjmení a adresu elektronické pošty za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení. Kupující může tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím jeho Uživatelského účtu, emailem nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Ziggy Enterprise. V tomto případě budou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, do doby odvolání souhlasu Kupujícím.
1.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
1.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Ziggy Enterprise nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Ziggy Enterprise nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Ziggy Enterprise nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Ziggy Enterprise nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Ziggy Enterprise nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
1.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Ziggy Enterprise povinna tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
1.9. Z hlediska ochrany soukromí, je Kupující upozorněn, že z důvodu zajištění funkcionality eshopu, při nákupu v něm dochází k automatickému odeslání dočasného souboru „cookie“ do počítače Kupujícího. Tento dočasný soubor se ale ihned po dokončení nákupu (opuštění internetové stránky), z počítače Kupujícího, automaticky odstraní.